楞严经讲解网

楞严经全文正确注音版

发布时间:2018-12-10 18:32:12作者:楞严经讲解网

楞严经全文正确注音版

【卷一】

如rú是shì我wǒ闻wén.一yī时shí.佛fó在zài室shì罗luó筏fá城chénɡ.祇qí桓huán精jīnɡ舍shè.与yǔ大dà比bǐ丘qiū众zhònɡ.千qiān二èr百bǎi五wǔ十shí人rén俱jù.皆jiē是shì无wú漏lòu.大dà阿ā罗luó汉hàn.佛fó子zǐ住zhù持chí.善shàn超chāo诸zhū有yǒu.能nénɡ于yú国ɡuó土tǔ.成chénɡ就jiù威wēi仪yí.从cónɡ佛fó转zhuǎn轮lún.妙miào堪kān遗yí嘱zhǔ.严yán净jìnɡ毗pí尼ní.弘hónɡ范fàn三sān界jiè.应yìnɡ身shēn无wú量liànɡ.度dù脱tuō众zhònɡ生shēnɡ.拔bá济jì未wèi来lái.越yuè诸zhū尘chén累lèi.

其qí名mínɡ曰yuē.大dà智zhì舍shè利lì弗fú.摩mó诃hē目mù犍jiān连lián.摩mó诃hē拘jū絺chī罗luó.富fù楼lóu那nà弥mí多duō罗luó尼ní子zǐ.须xū菩pú提tí.优yōu波bō尼ní沙shā陀tuó等děnɡ.而ér为wéi上shànɡ首shǒu.复fù有yǒu无wú量liànɡ.辟pì支zhī无wú学xué.并bìnɡ其qí初chū心xīn.同tónɡ来lái佛fó所suǒ.属shǔ诸zhū比bǐ丘qiū.休xiū夏xià自zì恣zì.十shí方fānɡ菩pú萨sà.咨zī决jué心xīn疑yí.钦qīn奉fènɡ慈cí严yán.将jiānɡ求qiú密mì义yì.

即jí时shí如rú来lái.敷fū座zuò宴yàn安ān.为wèi诸zhū会huì中zhōnɡ.宣xuān示shì深shēn奥ào.法fǎ筵yán清qīnɡ众zhònɡ.得dé未wèi曾cénɡ有yǒu.迦jiā陵línɡ仙xiān音yīn.遍biàn十shí方fānɡ界jiè.恒hénɡ沙shā菩pú萨sà.来lái聚jù道dào场chǎnɡ.文wén殊shū师shī利lì.而ér为wéi上shànɡ首shǒu.

时shí波bō斯sī匿nì王wánɡ.为wèi其qí父fù王wánɡ.讳huì日rì营yínɡ斋zhāi.请qǐnɡ佛fó宫ɡōnɡ掖yè.自zì迎yínɡ如rú来lái.广ɡuǎnɡ设shè珍zhēn羞xiū.无wú上shànɡ妙miào味wèi.兼jiān复fù亲qīn延yán.诸zhū大dà菩pú萨sà.城chénɡ中zhōnɡ复fù有yǒu.长zhǎnɡ者zhě居jū士shì.同tónɡ时shí饭fàn僧sēnɡ.伫zhù佛fó来lái应yìnɡ.佛fó敕chì文wén殊shū.分fēn领lǐnɡ菩pú萨sà.及jí阿ā罗luó汉hàn.应yìnɡ诸zhū斋zhāi主zhǔ.唯wéi有yǒu阿ā难nán.先xiān受shòu别bié请qǐnɡ.远yuǎn游yóu未wèi还huán.不bù遑huánɡ僧sēnɡ次cì.既jì无wú上shànɡ座zuò.及jí阿ā阇shé黎lí.途tú中zhōnɡ独dú归ɡuī.其qí日rì无wú供ɡònɡ.

即jí时shí阿ā难nán.执zhí持chí应yìng器qì.于yú所suǒ游yóu城chénɡ.次cì第dì循xún乞qǐ.心xīn中zhōnɡ初chū求qiú.最zuì后hòu檀tán越yuè.以yǐ为wéi斋zhāi主zhǔ.无wú问wèn净jìnɡ秽huì.刹chà利lì尊zūn姓xìnɡ.及jí旃zhān陀tuó罗luó.方fānɡ行xínɡ等děnɡ慈cí.不bù择zé微wēi贱jiàn.发fā意yì圆yuán成chénɡ.一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.无wú量liànɡ功ɡōnɡ德dé.

阿ā难nán已yǐ知zhī.如rú来lái世shì尊zūn.诃hē须xū菩pú提tí.及jí大dà迦jiā叶shè.为wéi阿ā罗luó汉hàn.心xīn不bù均jūn平pínɡ.钦qīn仰yǎnɡ如rú来lái.开kāi阐chǎn无wú遮zhē.度dù诸zhū疑yí谤bànɡ.经jīnɡ彼bǐ城chénɡ隍huánɡ.徐xú步bù郭ɡuō门mén.严yán整zhěnɡ威wēi仪yí.肃sù恭ɡōnɡ斋zhāi法fǎ.

尔ěr时shí阿ā难nán.因yīn乞qǐ食shí次cì.经jīnɡ历lì淫yín室shì.遭zāo大dà幻huàn术shù.摩mó登dēnɡ伽qié女nǚ.以yǐ娑suō毗pí迦jiā罗luó.先xiān梵fàn天tiān咒zhòu.摄shè入rù淫yín席xí.淫yín躬ɡōnɡ抚fǔ摩mó.将jiānɡ毁huǐ戒jiè体tǐ.如rú来lái知zhī彼bǐ.淫yín术shù所suǒ加jiā.斋zhāi毕bì旋xuán归ɡuī.王wánɡ及jí大dà臣chén.长zhǎnɡ者zhě居jū士shì.俱jù来lái随suí佛fó.愿yuàn闻wén法fǎ要yào.

于yú时shí世shì尊zūn.顶dǐnɡ放fànɡ百bǎi宝bǎo.无wú畏wèi光ɡuānɡ明mínɡ.光ɡuānɡ中zhōnɡ出chū生shēnɡ.千qiān叶yè宝bǎo莲lián.有yǒu佛fó化huà身shēn.结jié跏jiā趺fū坐zuò.宣xuān说shuō神shén咒zhòu.敕chì文wén殊shū师shī利lì.将jiānɡ咒zhòu往wǎnɡ护hù.恶è咒zhòu销xiāo灭miè.提tí奖jiǎnɡ阿ā难nán.及jí摩mó登dēnɡ伽qié.归ɡuī来lái佛fó所suǒ.阿ā难nán见jiàn佛fó.顶dǐnɡ礼lǐ悲bēi泣qì.恨hèn无wú始shǐ来lái.一yī向xiànɡ多duō闻wén.未wèi全quán道dào力lì.殷yīn勤qín启qǐ请qǐnɡ.十shí方fānɡ如rú来lái.得dé成chénɡ菩pú提tí.妙miào奢shē摩mó他tā.三sān摩mó禅chán那nà.最zuì初chū方fānɡ便biàn.

于yú时shí复fù有yǒu.恒hénɡ沙shā菩pú萨sà.及jí诸zhū十shí方fānɡ.大dà阿ā罗luó汉hàn.辟pì支zhī佛fó等děnɡ.俱jù愿yuàn乐lè闻wén.退tuì坐zuò默mò然rán.承chénɡ受shòu圣shènɡ旨zhǐ.佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ我wǒ同tónɡ气qì.情qínɡ均jūn天tiān伦lún.当dānɡ初chū发fā心xīn.于yú我wǒ法fǎ中zhōnɡ.见jiàn何hé胜shènɡ相xiànɡ.顿dùn舍shě世shì间jiān.深shēn重zhònɡ恩ēn爱ài.

阿ā难nán白bái佛fó.我wǒ见jiàn如rú来lái.三sān十shí二èr相xiànɡ.胜shènɡ妙miào殊shū绝jué.形xínɡ体tǐ映yìnɡ彻chè.犹yóu如rú琉liú璃lí.常chánɡ自zì思sī惟wéi.此cǐ相xiànɡ非fēi是shì.欲yù爱ài所suǒ生shēnɡ.何hé以yǐ故ɡù.欲yù气qì粗cū浊zhuó.腥xīnɡ臊sāo交jiāo遘ɡòu.脓nónɡ血xuè杂zá乱luàn.不bù能nénɡ发fā生shēnɡ.胜shènɡ净jìnɡ妙miào明mínɡ.紫zǐ金jīn光ɡuānɡ聚jù.是shì以yǐ渴kě仰yǎnɡ.从cónɡ佛fó剃tì落luò.

佛fó言yán.善shàn哉zāi阿ā难nán.汝rǔ等děnɡ当dānɡ知zhī.一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.从cónɡ无wú始shǐ来lái.生shēnɡ死sǐ相xiānɡ续xù.皆jiē由yóu不bù知zhī.常chánɡ住zhù真zhēn心xīn.性xìnɡ净jìnɡ明mínɡ体tǐ.用yònɡ诸zhū妄wànɡ想xiǎnɡ.此cǐ想xiǎnɡ不bù真zhēn.故ɡù有yǒu轮lún转zhuǎn.汝rǔ今jīn欲yù研yán.无wú上shànɡ菩pú提tí.真zhēn发fā明mínɡ性xìnɡ.应yīnɡ当dānɡ直zhí心xīn.酬chóu我wǒ所suǒ问wèn.十shí方fānɡ如rú来lái.同tónɡ一yī道dào故ɡù.出chū离lí生shēnɡ死sǐ.皆jiē以yǐ直zhí心xīn.心xīn言yán直zhí故ɡù.如rú是shì乃nǎi至zhì.终zhōnɡ始shǐ地dì位wèi.中zhōnɡ间jiān永yǒnɡ无wú.诸zhū委wěi曲qū相xiànɡ.

阿ā难nán.我wǒ今jīn问wèn汝rǔ.当dānɡ汝rǔ发fā心xīn.缘yuán于yú如rú来lái.三sān十shí二èr相xiànɡ.将jiānɡ何hé所suǒ见jiàn.谁shuí为wéi爱ài乐lè.阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.如rú是shì爱ài乐lè.用yònɡ我wǒ心xīn目mù.由yóu目mù观ɡuān见jiàn.如rú来lái胜shènɡ相xiànɡ.心xīn生shēnɡ爱ài乐lè.故ɡù我wǒ发fā心xīn.愿yuàn舍shě生shēnɡ死sǐ.

佛fó告ɡào阿ā难nán.如rú汝rǔ所suǒ说shuō.真zhēn所suǒ爱ài乐lè.因yīn于yú心xīn目mù.若ruò不bù识shí知zhī.心xīn目mù所suǒ在zài.则zé不bù能nénɡ得dé.降xiánɡ伏fú尘chén劳láo.譬pì如rú国ɡuó王wánɡ.为wéi贼zéi所suǒ侵qīn.发fā兵bīnɡ讨tǎo除chú.是shì兵bīnɡ要yào当dānɡ.知zhī贼zéi所suǒ在zài.使shǐ汝rǔ流liú转zhuǎn.心xīn目mù为wéi咎jiù.吾wú今jīn问wèn汝rǔ.唯wéi心xīn与yǔ目mù.今jīn何hé所suǒ在zài.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.一yī切qiè世shì间jiān.十shí种zhǒnɡ异yì生shēnɡ.同tónɡ将jiānɡ识shí心xīn.居jū在zài身shēn内nèi.纵zònɡ观ɡuān如rú来lái.青qīnɡ莲lián华huā眼yǎn.亦yì在zài佛fó面miàn.我wǒ今jīn观ɡuān此cǐ.浮fú根ɡēn四sì尘chén.只zhǐ在zài我wǒ面miàn.如rú是shì识shí心xīn.实shí居jū身shēn内nèi.佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ今jīn现xiàn坐zuò.如rú来lái讲jiǎnɡ堂tánɡ.观ɡuān祇qí陀tuó林lín.今jīn何hé所suǒ在zài.

世shì尊zūn.此cǐ大dà重chónɡ阁ɡé.清qīnɡ净jìnɡ讲jiǎnɡ堂tánɡ.在zài给jǐ孤ɡū园yuán.今jīn祇qí陀tuó林lín.实shí在zài堂tánɡ外wài.阿ā难nán.汝rǔ今jīn堂tánɡ中zhōnɡ.先xiān何hé所suǒ见jiàn.世shì尊zūn.我wǒ在zài堂tánɡ中zhōnɡ.先xiān见jiàn如rú来lái.次cì观ɡuān大dà众zhònɡ.如rú是shì外wài望wànɡ.方fānɡ瞩zhǔ林lín园yuán.阿ā难nán.汝rǔ瞩zhǔ林lín园yuán.因yīn何hé有yǒu见jiàn.世shì尊zūn.此cǐ大dà讲jiǎnɡ堂tánɡ.户hù牖yǒu开kāi豁huò.故ɡù我wǒ在zài堂tánɡ.得dé远yuǎn瞻zhān见jiàn.

尔ěr时shí世shì尊zūn.在zài大dà众zhònɡ中zhōnɡ.舒shū金jīn色sè臂bì.摩mó阿ā难nán顶dǐnɡ.告ɡào示shì阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.有yǒu三sān摩mó提tí.名mínɡ大dà佛fó顶dǐnɡ首shǒu楞lénɡ严yán王wánɡ.具jù足zú万wàn行héng.十shí方fānɡ如rú来lái.一yī门mén超chāo出chū.妙miào庄zhuānɡ严yán路lù.汝rǔ今jīn谛dì听tīnɡ.阿ā难nán顶dǐnɡ礼lǐ.伏fú受shòu慈cí旨zhǐ.

佛fó告ɡào阿ā难nán.如rú汝rǔ所suǒ言yán.身shēn在zài讲jiǎnɡ堂tánɡ.户hù牖yǒu开kāi豁huò.远yuǎn瞩zhǔ林lín园yuán.亦yì有yǒu众zhònɡ生shēnɡ.在zài此cǐ堂tánɡ中zhōnɡ.不bú见jiàn如rú来lái.见jiàn堂tánɡ外wài者zhě.阿ā难nán答dá言yán.世shì尊zūn.在zài堂tánɡ不bú见jiàn如rú来lái.能nénɡ见jiàn林lín泉quán.无wú有yǒu是shì处chù.

阿ā难nán.汝rǔ亦yì如rú是shì.汝rǔ之zhī心xīn灵línɡ.一yī切qiè明mínɡ了liǎo.若ruò汝rǔ现xiàn前qián.所suǒ明mínɡ了liǎo心xīn.实shí在zài身shēn内nèi.尔ěr时shí先xiān合hé.了liǎo知zhī内nèi身shēn.颇pō有yǒu众zhònɡ生shēnɡ.先xiān见jiàn身shēn中zhōnɡ.后hòu观ɡuān外wài物wù.纵zònɡ不bù能nénɡ见jiàn.心xīn肝ɡān脾pí胃wèi.爪zhǎo生shēnɡ发fà长zhǎnɡ.筋jīn转zhuàn脉mài摇yáo.诚chénɡ合hé明mínɡ了liǎo.如rú何hé不bù知zhī.必bì不bú内nèi知zhī.云yún何hé知zhī外wài.是shì故ɡù应yīnɡ知zhī.汝rǔ言yán觉jué了liǎo.能nénɡ知zhī之zhī心xīn.住zhù在zài身shēn内nèi.无wú有yǒu是shì处chù.

阿ā难nán稽qǐ首shǒu.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ闻wén如rú来lái.如rú是shì法fǎ音yīn.悟wù知zhī我wǒ心xīn.实shí居jū身shēn外wài.所suǒ以yǐ者zhě何hé.譬pì如rú灯dēnɡ光ɡuānɡ.燃rán于yú室shì中zhōnɡ.是shì灯dēnɡ必bì能nénɡ.先xiān照zhào室shì内nèi.从cónɡ其qí室shì门mén.后hòu及jí庭tínɡ际jì.一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.不bú见jiàn身shēn中zhōnɡ.独dú见jiàn身shēn外wài.亦yì如rú灯dēnɡ光ɡuānɡ.居jū在zài室shì外wài.不bù能nénɡ照zhào室shì.是shì义yì必bì明mínɡ.将jiānɡ无wú所suǒ惑huò.同tónɡ佛fó了liǎo义yì.得dé无wú妄wànɡ耶yé.

佛fó告ɡào阿ā难nán.是shì诸zhū比bǐ丘qiū.适shì来lái从cónɡ我wǒ.室shì罗luó筏fá城chénɡ.循xún乞qǐ抟tuán食shí.归ɡuī祇qí陀tuó林lín.我wǒ已yǐ宿sù斋zhāi.汝rǔ观ɡuān比bǐ丘qiū.一yī人rén食shí时shí.诸zhū人rén饱bǎo不fǒu.阿ā难nán答dá言yán.不fǒu也yě世shì尊zūn.何hé以yǐ故ɡù.是shì诸zhū比bǐ丘qiū.虽suī阿ā罗luó汉hàn.躯qū命mìnɡ不bù同tónɡ.云yún何hé一yī人rén.能nénɡ令lìnɡ众zhònɡ饱bǎo.

佛fó告ɡào阿ā难nán.若ruò汝rǔ觉jué了liǎo.知zhī见jiàn之zhī心xīn.实shí在zài身shēn外wài.身shēn心xīn相xiānɡ外wài.自zì不bù相xiānɡ干ɡān.则zé心xīn所suǒ知zhī.身shēn不bù能nénɡ觉jué.觉jué在zài身shēn际jì.心xīn不bù能nénɡ知zhī.我wǒ今jīn示shì汝rǔ.兜dōu罗luó绵mián手shǒu.汝rǔ眼yǎn见jiàn时shí.心xīn分fēn别bié不fǒu.阿ā难nán答dá言yán.如rú是shì世shì尊zūn.

佛fó告ɡào阿ā难nán.若ruò相xiānɡ知zhī者zhě.云yún何hé在zài外wài.是shì故ɡù应yīnɡ知zhī.汝rǔ言yán觉jué了liǎo.能nénɡ知zhī之zhī心xīn.住zhù在zài身shēn外wài.无wú有yǒu是shì处chù.阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.如rú佛fó所suǒ言yán.不bú见jiàn内nèi故ɡù.不bù居jū身shēn内nèi.身shēn心xīn相xiānɡ知zhī.不bù相xiānɡ离lí故ɡù.不bú在zài身shēn外wài.我wǒ今jīn思sī惟wéi.知zhī在zài一yī处chù.佛fó言yán.处chù今jīn何hé在zài.

阿ā难nán言yán.此cǐ了liǎo知zhī心xīn.既jì不bù知zhī内nèi.而ér能nénɡ见jiàn外wài.如rú我wǒ思sī忖cǔn.潜qián伏fú根ɡēn里lǐ.犹yóu如rú有yǒu人rén.取qǔ琉liú璃lí碗wǎn.合hé其qí两liǎnɡ眼yǎn.虽suī有yǒu物wù合hé.而ér不bù留liú碍ài.彼bǐ根ɡēn随suí见jiàn.随suí即jí分fēn别bié.然rán我wǒ觉jué了liǎo.能nénɡ知zhī之zhī心xīn.不bú见jiàn内nèi者zhě.为wéi在zài根ɡēn故ɡù.分fēn明mínɡ瞩zhǔ外wài.无wú障zhànɡ碍ài者zhě.潜qián根ɡēn内nèi故ɡù.佛fó告ɡào阿ā难nán.如rú汝rǔ所suǒ言yán.潜qián根ɡēn内nèi者zhě.犹yóu如rú琉liú璃lí.彼bǐ人rén当dānɡ以yǐ.琉liú璃lí笼lónɡ眼yǎn.当dānɡ见jiàn山shān河hé.见jiàn琉liú璃lí不fǒu.

如rú是shì世shì尊zūn.是shì人rén当dānɡ以yǐ.琉liú璃lí笼lónɡ眼yǎn.实shí见jiàn琉liú璃lí.佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ心xīn若ruò同tónɡ.琉liú璃lí合hé者zhě.当dānɡ见jiàn山shān河hé.何hé不bú见jiàn眼yǎn.若ruò见jiàn眼yǎn者zhě.眼yǎn即jí同tónɡ境jìnɡ.不bù得dé成chénɡ随suí.若ruò不bù能nénɡ见jiàn.云yún何hé说shuō言yán.此cǐ了liǎo知zhī心xīn.潜qián在zài根ɡēn内nèi.如rú琉liú璃lí合hé.是shì故ɡù应yīnɡ知zhī.汝rǔ言yán觉jué了liǎo.能nénɡ知zhī之zhī心xīn.潜qián伏fú根ɡēn里lǐ.如rú琉liú璃lí合hé.无wú有yǒu是shì处chù.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.我wǒ今jīn又yòu作zuò.如rú是shì思sī惟wéi.是shì众zhònɡ生shēnɡ身shēn.腑fǔ藏zànɡ在zài中zhōnɡ.窍qiào穴xué居jū外wài.有yǒu藏zànɡ则zé暗àn.有yǒu窍qiào则zé明mínɡ.今jīn我wǒ对duì佛fó.开kāi眼yǎn见jiàn明mínɡ.名mínɡ为wéi见jiàn外wài.闭bì眼yǎn见jiàn暗àn.名mínɡ为wéi见jiàn内nèi.是shì义yì云yún何hé.

佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ当dānɡ闭bì眼yǎn.见jiàn暗àn之zhī时shí.此cǐ暗àn境jìnɡ界jiè.为wéi与yú眼yǎn对duì.为wéi不bú对duì眼yǎn.若ruò与yú眼yǎn对duì.暗àn在zài眼yǎn前qián.云yún何hé成chénɡ内nèi.若ruò成chénɡ内nèi者zhě.居jū暗àn室shì中zhōnɡ.无wú日rì月yuè灯dēnɡ.此cǐ室shì暗àn中zhōnɡ.皆jiē汝rǔ焦jiāo腑fǔ.若ruò不bú对duì者zhě.云yún何hé成chénɡ见jiàn.

若ruò离lí外wài见jiàn.内nèi对duì所suǒ成chénɡ.合hé眼yǎn见jiàn暗àn.名mínɡ为wéi身shēn中zhōnɡ.开kāi眼yǎn见jiàn明mínɡ.何hé不bú见jiàn面miàn.若ruò不bú见jiàn面miàn.内nèi对duì不bù成chénɡ.见jiàn面miàn若ruò成chénɡ.此cǐ了liǎo知zhī心xīn.及jí与yǔ眼yǎn根ɡēn.乃nǎi在zài虚xū空kōnɡ.何hé成chénɡ在zài内nèi.若ruò在zài虚xū空kōnɡ.自zì非fēi汝rǔ体tǐ.即jí应yīnɡ如rú来lái.今jīn见jiàn汝rǔ面miàn.亦yì是shì汝rǔ身shēn.汝rǔ眼yǎn已yǐ知zhī.身shēn合hé非fēi觉jué.必bì汝rǔ执zhí言yán.身shēn眼yǎn两liǎnɡ觉jué.应yīnɡ有yǒu二èr知zhī.即jí汝rǔ一yī身shēn.应yīnɡ成chénɡ两liǎnɡ佛fó.是shì故ɡù应yīnɡ知zhī.汝rǔ言yán见jiàn暗àn.名mínɡ见jiàn内nèi者zhě.无wú有yǒu是shì处chù.

阿ā难nán言yán.我wǒ常chánɡ闻wén佛fó.开kāi示shì四sì众zhònɡ.由yóu心xīn生shēnɡ故ɡù.种zhǒnɡ种zhǒnɡ法fǎ生shēnɡ.由yóu法fǎ生shēnɡ故ɡù.种zhǒnɡ种zhǒnɡ心xīn生shēnɡ.我wǒ今jīn思sī惟wéi.即jí思sī惟wéi体tǐ.实shí我wǒ心xīn性xìnɡ.随suí所suǒ合hé处chù.心xīn则zé随suí有yǒu.亦yì非fēi内nèi外wài.中zhōnɡ间jiān三sān处chù.

佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ今jīn说shuō言yán.由yóu法fǎ生shēnɡ故ɡù.种zhǒnɡ种zhǒnɡ心xīn生shēnɡ.随suí所suǒ合hé处chù.心xīn随suí有yǒu者zhě.是shì心xīn无wú体tǐ.则zé无wú所suǒ合hé.若ruò无wú有yǒu体tǐ.而ér能nénɡ合hé者zhě.则zé十shí九jiǔ界jiè.因yīn七qī尘chén合hé.是shì义yì不bù然rán.若ruò有yǒu体tǐ者zhě.如rú汝rǔ以yǐ手shǒu.自zì挃zhì其qí体tǐ.汝rǔ所suǒ知zhī心xīn.为wéi复fù内nèi出chū.为wéi从cónɡ外wài入rù.若ruò复fù内nèi出chū.还huán见jiàn身shēn中zhōnɡ.若ruò从cónɡ外wài来lái.先xiān合hé见jiàn面miàn.阿ā难nán言yán.见jiàn是shì其qí眼yǎn.心xīn知zhī非fēi眼yǎn.为wéi见jiàn非fēi义yì.

佛fó言yán.若ruò眼yǎn能nénɡ见jiàn.汝rǔ在zài室shì中zhōnɡ.门mén能nénɡ见jiàn不fǒu.则zé诸zhū已yǐ死sǐ.尚shànɡ有yǒu眼yǎn存cún.应yīnɡ皆jiē见jiàn物wù.若ruò见jiàn物wù者zhě.云yún何hé名mínɡ死sǐ.阿ā难nán.又yòu汝rǔ觉jué了liǎo.能nénɡ知zhī之zhī心xīn.若ruò必bì有yǒu体tǐ.为wéi复fù一yī体tǐ.为wéi有yǒu多duō体tǐ.今jīn在zài汝rǔ身shēn.为wéi复fù遍biàn体tǐ.为wéi不bú遍biàn体tǐ.

若ruò一yī体tǐ者zhě.则zé汝rǔ以yǐ手shǒu.挃zhì一yī肢zhī时shí.四sì肢zhī应yīnɡ觉jué.若ruò咸xián觉jué者zhě.挃zhì应yīnɡ无wú在zài.若ruò挃zhì有yǒu所suǒ.则zé汝rǔ一yī体tǐ.自zì不bù能nénɡ成chénɡ.若ruò多duō体tǐ者zhě.则zé成chénɡ多duō人rén.何hé体tǐ为wéi汝rǔ.若ruò遍biàn体tǐ者zhě.同tónɡ前qián所suǒ挃zhì.若ruò不bú遍biàn者zhě.当dānɡ汝rǔ触chù头tóu.亦yì触chù其qí足zú.头tóu有yǒu所suǒ觉jué.足zú应yīnɡ无wú知zhī.今jīn汝rǔ不bù然rán.是shì故ɡù应yīnɡ知zhī.随suí所suǒ合hé处chù.心xīn则zé随suí有yǒu.无wú有yǒu是shì处chù.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.我wǒ亦yì闻wén佛fó.与yǔ文wén殊shū等děnɡ.诸zhū法fǎ王wánɡ子zǐ.谈tán实shí相xiànɡ时shí.世shì尊zūn亦yì言yán.心xīn不bú在zài内nèi.亦yì不bú在zài外wài.如rú我wǒ思sī惟wéi.内nèi无wú所suǒ见jiàn.外wài不bù相xiānɡ知zhī.内nèi无wú知zhī故ɡù.在zài内nèi不bù成chénɡ.身shēn心xīn相xiānɡ知zhī.在zài外wài非fēi义yì.今jīn相xiānɡ知zhī故ɡù.复fù内nèi无wú见jiàn.当dānɡ在zài中zhōnɡ间jiān.

佛fó言yán.汝rǔ言yán中zhōnɡ间jiān.中zhōnɡ必bì不bù迷mí.非fēi无wú所suǒ在zài.今jīn汝rǔ推tuī中zhōnɡ.中zhōnɡ何hé为wéi在zài.为wéi复fù在zài处chù.为wéi当dānɡ在zài身shēn.若ruò在zài身shēn者zhě.在zài边biān非fēi中zhōnɡ.在zài中zhōnɡ同tónɡ内nèi.若ruò在zài处chù者zhě.为wéi有yǒu所suǒ表biǎo.为wéi无wú所suǒ表biǎo.无wú表biǎo同tónɡ无wú.表biǎo则zé无wú定dìnɡ.何hé以yǐ故ɡù.如rú人rén以yǐ表biǎo.表biǎo为wéi中zhōnɡ时shí.东dōnɡ看kàn则zé西xī.南nán观ɡuān成chénɡ北běi.表biǎo体tǐ既jì混hùn.心xīn应yīnɡ杂zá乱luàn.

阿ā难nán言yán.我wǒ所suǒ说shuō中zhōnɡ.非fēi此cǐ二èr种zhǒnɡ.如rú世shì尊zūn言yán.眼yǎn色sè为wéi缘yuán.生shēnɡ于yú眼yǎn识shí.眼yǎn有yǒu分fēn别bié.色sè尘chén无wú知zhī.识shí生shēnɡ其qí中zhōnɡ.则zé为wéi心xīn在zài.佛fó言yán.汝rǔ心xīn若ruò在zài.根ɡēn尘chén之zhī中zhōnɡ.此cǐ之zhī心xīn体tǐ.为wéi复fù兼jiān二èr.为wéi不bù兼jiān二èr.

若ruò兼jiān二èr者zhě.物wù体tǐ杂zá乱luàn.物wù非fēi体tǐ知zhī.成chénɡ敌dí两liǎnɡ立lì.云yún何hé为wéi中zhōnɡ.兼jiān二èr不bù成chénɡ.非fēi知zhī不bù知zhī.即jí无wú体tǐ性xìnɡ.中zhōnɡ何hé为wéi相xiànɡ.是shì故ɡù应yīnɡ知zhī.当dānɡ在zài中zhōnɡ间jiān.无wú有yǒu是shì处chù.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.我wǒ昔xī见jiàn佛fó.与yǔ大dà目mù连lián.须xū菩pú提tí.富fù楼lóu那nà.舍shè利lì弗fú.四sì大dà弟dì子zǐ.共ɡònɡ转zhuǎn法fǎ轮lún.常chánɡ言yán.觉jué知zhī分fēn别bié心xīn性xìnɡ.既jì不bú在zài内nèi.亦yì不bú在zài外wài.不bú在zài中zhōnɡ间jiān.俱jù无wú所suǒ在zài.一yī切qiè无wú著zhuó.名mínɡ之zhī为wéi心xīn.则zé我wǒ无wú著zhuó.名mínɡ为wéi心xīn不fǒu.

佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ言yán觉jué知zhī.分fēn别bié心xīn性xìnɡ.俱jù无wú在zài者zhě.世shì间jiān虚xū空kōnɡ.水shuǐ陆lù飞fēi行xínɡ.诸zhū所suǒ物wù象xiànɡ.名mínɡ为wéi一yī切qiè.汝rǔ不bù著zhuó者zhě.为wéi在zài为wéi无wú.无wú则zé同tónɡ于yú.龟ɡuī毛máo兔tù角jiǎo.云yún何hé不bù著zhuó.有yǒu不bù著zhuó者zhě.不bù可kě名mínɡ无wú.无wú相xiànɡ则zé无wú.非fēi无wú则zé相xiànɡ.相xiànɡ有yǒu则zé在zài.云yún何hé无wú著zhuó.是shì故ɡù应yīnɡ知zhī.一yī切qiè无wú著zhuó.名mínɡ觉jué知zhī心xīn.无wú有yǒu是shì处chù.

尔ěr时shí阿ā难nán.在zài大dà众zhònɡ中zhōnɡ.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.偏piān袒tǎn右yòu肩jiān.右yòu膝xī著zhuó地dì.合hé掌zhǎnɡ恭ɡōnɡ敬jìnɡ.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ是shì如rú来lái.最zuì小xiǎo之zhī弟dì.蒙ménɡ佛fó慈cí爱ài.虽suī今jīn出chū家jiā.犹yóu恃shì憍jiāo怜lián.所suǒ以yǐ多duō闻wén.未wèi得dé无wú漏lòu.不bù能nénɡ折zhé伏fú.娑suō毗pí罗luó咒zhòu.为wéi彼bǐ所suǒ转zhuǎn.溺nì于yú淫yín舍shè.当dānɡ由yóu不bù知zhī.真zhēn际jì所suǒ诣yì.惟wéi愿yuàn世shì尊zūn.大dà慈cí哀āi愍mǐn.开kāi示shì我wǒ等děnɡ.奢shē摩mó他tā路lù.令lìnɡ诸zhū阐chǎn提tí.隳huī弥mí戾lì车chē.作zuò是shì语yǔ已yǐ.五wǔ体tǐ投tóu地dì.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.倾qīnɡ渴kě翘qiáo伫zhù.钦qīn闻wén示shì诲huì.

尔ěr时shí世shì尊zūn.从cónɡ其qí面miàn门mén.放fànɡ种zhǒnɡ种zhǒnɡ光ɡuānɡ.其qí光ɡuānɡ晃huǎnɡ耀yào.如rú百bǎi千qiān日rì.普pǔ佛fó世shì界jiè.六liù种zhǒnɡ震zhèn动dònɡ.如rú是shì十shí方fānɡ.微wēi尘chén国ɡuó土tǔ.一yī时shí开kāi现xiàn.佛fó之zhī威wēi神shén.令lìnɡ诸zhū世shì界jiè.合hé成chénɡ一yī界jiè.其qí世shì界jiè中zhōnɡ.所suǒ有yǒu一yī切qiè.诸zhū大dà菩pú萨sà.皆jiē住zhù本běn国ɡuó.合hé掌zhǎnɡ承chénɡ听tīnɡ.

佛fó告ɡào阿ā难nán.一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.从cónɡ无wú始shǐ来lái.种zhǒnɡ种zhǒnɡ颠diān倒dǎo.业yè种zhǒnɡ自zì然rán.如rú恶è叉chā聚jù.诸zhū修xiū行xínɡ人rén.不bù能nénɡ得dé成chénɡ.无wú上shànɡ菩pú提tí.乃nǎi至zhì别bié成chénɡ.声shēnɡ闻wén缘yuán觉jué.及jí成chénɡ外wài道dào.诸zhū天tiān魔mó王wánɡ.及jí魔mó眷juàn属shǔ.皆jiē由yóu不bù知zhī.二èr种zhǒnɡ根ɡēn本běn.错cuò乱luàn修xiū习xí.犹yóu如rú煮zhǔ沙shā.欲yù成chénɡ嘉jiā馔zhuàn.纵zònɡ经jīnɡ尘chén劫jié.终zhōnɡ不bù能nénɡ得dé.

云yún何hé二èr种zhǒnɡ.阿ā难nán.一yī者zhě.无wú始shǐ生shēnɡ死sǐ根ɡēn本běn.则zé汝rǔ今jīn者zhě.与yǔ诸zhū众zhònɡ生shēnɡ.用yònɡ攀pān缘yuán心xīn.为wéi自zì性xìnɡ者zhě.二èr者zhě.无wú始shǐ菩pú提tí涅niè槃pán.元yuán清qīnɡ净jìnɡ体tǐ.则zé汝rǔ今jīn者zhě.识shí精jīnɡ元yuán明mínɡ.能nénɡ生shēnɡ诸zhū缘yuán.缘yuán所suǒ遗yí者zhě.由yóu诸zhū众zhònɡ生shēnɡ.遗yí此cǐ本běn明mínɡ.虽suī终zhōnɡ日rì行xínɡ.而ér不bú自zì觉jué.枉wǎnɡ入rù诸zhū趣cù.

阿ā难nán.汝rǔ今jīn欲yù知zhī.奢shē摩mó他tā路lù.愿yuàn出chū生shēnɡ死sǐ.今jīn复fù问wèn汝rǔ.即jí时shí如rú来lái.举jǔ金jīn色sè臂bì.屈qū五wǔ轮lún指zhǐ.语yǔ阿ā难nán言yán.汝rǔ今jīn见jiàn不fǒu.阿ā难nán言yán见jiàn.佛fó言yán.汝rǔ何hé所suǒ见jiàn.阿ā难nán言yán.我wǒ见jiàn如rú来lái.举jǔ臂bì屈qū指zhǐ.为wéi光ɡuānɡ明mínɡ拳quán.曜yào我wǒ心xīn目mù.

佛fó言yán.汝rǔ将jiānɡ谁shuí见jiàn.阿ā难nán言yán.我wǒ与yǔ大dà众zhònɡ.同tónɡ将jiānɡ眼yǎn见jiàn.佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ今jīn答dá我wǒ.如rú来lái屈qū指zhǐ.为wéi光ɡuānɡ明mínɡ拳quán.曜yào汝rǔ心xīn目mù.汝rǔ目mù可kě见jiàn.以yǐ何hé为wéi心xīn.当dānɡ我wǒ拳quán曜yào.阿ā难nán言yán.如rú来lái现xiàn今jīn.征zhēnɡ心xīn所suǒ在zài.而ér我wǒ以yǐ心xīn.推tuī穷qiónɡ寻xún逐zhú.即jí能nénɡ推tuī者zhě.我wǒ将jiānɡ为wéi心xīn.

佛fó言yán.咄duō.阿ā难nán.此cǐ非fēi汝rǔ心xīn.阿ā难nán矍jué然rán.避bì座zuò合hé掌zhǎnɡ.起qǐ立lì白bái佛fó.此cǐ非fēi我wǒ心xīn.当dānɡ名mínɡ何hé等děnɡ.佛fó告ɡào阿ā难nán.此cǐ是shì前qián尘chén.虚xū妄wànɡ相xiànɡ想xiǎnɡ.惑huò汝rǔ真zhēn性xìnɡ.由yóu汝rǔ无wú始shǐ.至zhì于yú今jīn生shēnɡ.认rèn贼zéi为wéi子zǐ.失shī汝rǔ元yuán常chánɡ.故ɡù受shòu轮lún转zhuǎn.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.我wǒ佛fó宠chǒnɡ弟dì.心xīn爱ài佛fó故ɡù.令lìnɡ我wǒ出chū家jiā.我wǒ心xīn何hé独dú.供ɡònɡ养yǎnɡ如rú来lái.乃nǎi至zhì遍biàn历lì.恒hénɡ沙shā国ɡuó土tǔ.承chénɡ事shì诸zhū佛fó.及jí善shàn知zhī识shí.发fā大dà勇yǒnɡ猛měnɡ.行xínɡ诸zhū一yī切qiè.难nán行xínɡ法fǎ事shì.皆jiē用yònɡ此cǐ心xīn.纵zònɡ令lìnɡ谤bànɡ法fǎ.永yǒnɡ退tuì善shàn根ɡēn.亦yì因yīn此cǐ心xīn.若ruò此cǐ发fā明mínɡ.不bú是shi心xīn者zhě.我wǒ乃nǎi无wú心xīn.同tónɡ诸zhū土tǔ木mù.离lí此cǐ觉jué知zhī.更ɡènɡ无wú所suǒ有yǒu.云yún何hé如rú来lái.说shuō此cǐ非fēi心xīn.我wǒ实shí惊jīnɡ怖bù.兼jiān此cǐ大dà众zhònɡ.无wú不bù疑yí惑huò.惟wéi垂chuí大dà悲bēi.开kāi示shì未wèi悟wù.

尔ěr时shí世shì尊zūn.开kāi示shì阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.欲yù令lìnɡ心xīn入rù.无wú生shēnɡ法fǎ忍rěn.于yú师shī子zǐ座zuò.摩mó阿ā难nán顶dǐnɡ.而ér告ɡào之zhī言yán.如rú来lái常chánɡ说shuō.诸zhū法fǎ所suǒ生shēnɡ.唯wéi心xīn所suǒ现xiàn.一yī切qiè因yīn果ɡuǒ.世shì界jiè微wēi尘chén.因yīn心xīn成chénɡ体tǐ.阿ā难nán.若ruò诸zhū世shì界jiè.一yī切qiè所suǒ有yǒu.其qí中zhōnɡ乃nǎi至zhì.草cǎo叶yè缕lǚ结jié.诘jié其qí根ɡēn元yuán.咸xián有yǒu体tǐ性xìnɡ.纵zònɡ令lìnɡ虚xū空kōnɡ.亦yì有yǒu名mínɡ貌mào.何hé况kuànɡ清qīnɡ净jìnɡ.妙miào净jìnɡ明mínɡ心xīn.性xìnɡ一yī切qiè心xīn.而ér自zì无wú体tǐ.

若ruò汝rǔ执zhí吝lìn.分fēn别bié觉jué观ɡuān.所suǒ了liǎo知zhī性xìnɡ.必bì为wéi心xīn者zhě.此cǐ心xīn即jí应yīnɡ.离lí诸zhū一yī切qiè.色sè香xiānɡ味wèi触chù.诸zhū尘chén事shì业yè.别bié有yǒu全quán性xìnɡ.如rú汝rǔ今jīn者zhě.承chénɡ听tīnɡ我wǒ法fǎ.此cǐ则zé因yīn声shēnɡ.而ér有yǒu分fēn别bié.纵zònɡ灭miè一yī切qiè.见jiàn闻wén觉jué知zhī.内nèi守shǒu幽yōu闲xián.犹yóu为wéi法fǎ尘chén.分fēn别bié影yǐnɡ事shì.

我wǒ非fēi敕chì汝rǔ.执zhí为wéi非fēi心xīn.但dàn汝rǔ于yú心xīn.微wēi细xì揣chuǎi摩mó.若ruò离lí前qián尘chén.有yǒu分fēn别bié性xìnɡ.即jí真zhēn汝rǔ心xīn.若ruò分fēn别bié性xìnɡ.离lí尘chén无wú体tǐ.斯sī则zé前qián尘chén.分fēn别bié影yǐnɡ事shì.尘chén非fēi常chánɡ住zhù.若ruò变biàn灭miè时shí.此cǐ心xīn则zé同tónɡ.龟ɡuī毛máo兔tù角jiǎo.则zé汝rǔ法fǎ身shēn.同tónɡ于yú断duàn灭miè.其qí谁shuí修xiū证zhènɡ.无wú生shēnɡ法fǎ忍rěn.

即jí时shí阿ā难nán.与yǔ诸zhū大dà众zhònɡ.默mò然rán自zì失shī.佛fó告ɡào阿ā难nán.世shì间jiān一yī切qiè.诸zhū修xiū学xué人rén.现xiàn前qián虽suī成chénɡ.九jiǔ次cì第dì定dìnɡ.不bù得dé漏lòu尽jìn.成chénɡ阿ā罗luó汉hàn.皆jiē由yóu执zhí此cǐ.生shēnɡ死sǐ妄wànɡ想xiǎnɡ.误wù为wéi真zhēn实shí.是shì故ɡù汝rǔ今jīn.虽suī得dé多duō闻wén.不bù成chénɡ圣shènɡ果ɡuǒ.

阿ā难nán闻wén已yǐ.重chónɡ复fù悲bēi泪lèi.五wǔ体tǐ投tóu地dì.长chánɡ跪ɡuì合hé掌zhǎnɡ.而ér白bái佛fó言yán.自zì我wǒ从cónɡ佛fó.发fā心xīn出chū家jiā.恃shì佛fó威wēi神shén.常chánɡ自zì思sī惟wéi.无wú劳láo我wǒ修xiū.将jiānɡ谓wèi如rú来lái.惠huì我wǒ三sān昧mèi.不bù知zhī身shēn心xīn.本běn不bù相xiānɡ代dài.失shī我wǒ本běn心xīn.虽suī身shēn出chū家jiā.心xīn不bú入rù道dào.譬pì如rú穷qiónɡ子zǐ.舍shě父fù逃táo逝shì.

今jīn日rì乃nǎi知zhī.虽suī有yǒu多duō闻wén.若ruò不bù修xiū行xínɡ.与yǔ不bù闻wén等děnɡ.如rú人rén说shuō食shí.终zhōnɡ不bù能nénɡ饱bǎo.世shì尊zūn.我wǒ等děnɡ今jīn者zhě.二èr障zhànɡ所suǒ缠chán.良liánɡ由yóu不bù知zhī.寂jì常chánɡ心xīn性xìnɡ.惟wéi愿yuàn如rú来lái.哀āi愍mǐn穷qiónɡ露lù.发fā妙miào明mínɡ心xīn.开kāi我wǒ道dào眼yǎn.

即jí时shí如rú来lái.从cónɡ胸xiōnɡ卍wàn字zì.涌yǒnɡ出chū宝bǎo光ɡuānɡ.其qí光ɡuānɡ晃huǎnɡ昱yù.有yǒu百bǎi千qiān色sè.十shí方fānɡ微wēi尘chén.普pǔ佛fó世shì界jiè.一yī时shí周zhōu遍biàn.遍biàn灌ɡuàn十shí方fānɡ.所suǒ有yǒu宝bǎo刹chà.诸zhū如rú来lái顶dǐnɡ.旋xuán至zhì阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.告ɡào阿ā难nán言yán.吾wú今jīn为wèi汝rǔ.建jiàn大dà法fǎ幢chuánɡ.亦yì令lìnɡ十shí方fānɡ.一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.获huò妙miào微wēi密mì.性xìnɡ净jìnɡ明mínɡ心xīn.得dé清qīnɡ净jìnɡ眼yǎn.

阿ā难nán.汝rǔ先xiān答dá我wǒ.见jiàn光ɡuānɡ明mínɡ拳quán.此cǐ拳quán光ɡuānɡ明mínɡ.因yīn何hé所suǒ有yǒu.云yún何hé成chénɡ拳quán.汝rǔ将jiānɡ谁shuí见jiàn.阿ā难nán言yán.由yóu佛fó全quán体tǐ.阎yán浮fú檀tán金jīn.赩xì如rú宝bǎo山shān.清qīnɡ净jìnɡ所suǒ生shēnɡ.故ɡù有yǒu光ɡuānɡ明mínɡ.我wǒ实shí眼yǎn观ɡuān.五wǔ轮lún指zhǐ端duān.屈qū握wò示shì人rén.故ɡù有yǒu拳quán相xiànɡ.

佛fó告ɡào阿ā难nán.如rú来lái今jīn日rì.实shí言yán告ɡào汝rǔ.诸zhū有yǒu智zhì者zhě.要yào以yǐ譬pì喻yù.而ér得dé开kāi悟wù.阿ā难nán.譬pì如rú我wǒ拳quán.若ruò无wú我wǒ手shǒu.不bù成chénɡ我wǒ拳quán.若ruò无wú汝rǔ眼yǎn.不bù成chénɡ汝rǔ见jiàn.以yǐ汝rǔ眼yǎn根ɡēn.例lì我wǒ拳quán理lǐ.其qí义yì均jūn不fǒu.

阿ā难nán言yán.唯wéi然rán世shì尊zūn.既jì无wú我wǒ眼yǎn.不bù成chénɡ我wǒ见jiàn.以yǐ我wǒ眼yǎn根gēn.例lì如rú来lái拳quán.事shì义yì相xiānɡ类lèi.佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ言yán相xiānɡ类lèi.是shì义yì不bù然rán.何hé以yǐ故ɡù.如rú无wú手shǒu人rén.拳quán毕bì竟jìnɡ灭miè.彼bǐ无wú眼yǎn者zhě.非fēi见jiàn全quán无wú.所suǒ以yǐ者zhě何hé.汝rǔ试shì于yú途tú.询xún问wèn盲mánɡ人rén.汝rǔ何hé所suǒ见jiàn.彼bǐ诸zhū盲mánɡ人rén.必bì来lái答dá汝rǔ.我wǒ今jīn眼yǎn前qián.唯wéi见jiàn黑hēi暗àn.更ɡènɡ无wú他tā瞩zhǔ.以yǐ是shì义yì观ɡuān.前qián尘chén自zì暗àn.见jiàn何hé亏kuī损sǔn.

阿ā难nán言yán.诸zhū盲mánɡ眼yǎn前qián.唯wéi睹dǔ黑hēi暗àn.云yún何hé成chénɡ见jiàn.佛fó告ɡào阿ā难nán.诸zhū盲mánɡ无wú眼yǎn.唯wéi观ɡuān黑hēi暗àn.与yǔ有yǒu眼yǎn人rén.处chǔ于yú暗àn室shì.二èr黑hēi有yǒu别bié.为wéi无wú有yǒu别bié.如rú是shì世shì尊zūn.此cǐ暗àn中zhōnɡ人rén.与yǔ彼bǐ群qún盲mánɡ.二èr黑hēi校jiào量liànɡ.曾cénɡ无wú有yǒu异yì.

阿ā难nán.若ruò无wú眼yǎn人rén.全quán见jiàn前qián黑hēi.忽hū得dé眼yǎn光ɡuānɡ.还huán于yú前qián尘chén.见jiàn种zhǒnɡ种zhǒnɡ色sè.名mínɡ眼yǎn见jiàn者zhě.彼bǐ暗àn中zhōnɡ人rén.全quán见jiàn前qián黑hēi.忽hū获huò灯dēnɡ光ɡuānɡ.亦yì于yú前qián尘chén.见jiàn种zhǒnɡ种zhǒnɡ色sè.应yīnɡ名mínɡ灯dēnɡ见jiàn.若ruò灯dēnɡ见jiàn者zhě.灯dēnɡ能nénɡ有yǒu见jiàn.自zì不bù名mínɡ灯dēnɡ.又yòu则zé灯dēnɡ观ɡuān.何hé关ɡuān汝rǔ事shì.是shì故ɡù当dānɡ知zhī.灯dēnɡ能nénɡ显xiǎn色sè.如rú是shì见jiàn者zhě.是shì眼yǎn非fēi灯dēnɡ.眼yǎn能nénɡ显xiǎn色sè.如rú是shì见jiàn性xìnɡ.是shì心xīn非fēi眼yǎn.

阿ā难nán虽suī复fù.得dé闻wén是shì言yán.与yǔ诸zhū大dà众zhònɡ.口kǒu已yǐ默mò然rán.心xīn未wèi开kāi悟wù.犹yóu冀jì如rú来lái.慈cí音yīn宣xuān示shì.合hé掌zhǎnɡ清qīnɡ心xīn.伫zhù佛fó悲bēi诲huì.

尔ěr时shí世shì尊zūn.舒shū兜dōu罗luó绵mián.网wǎnɡ相xiànɡ光ɡuānɡ手shǒu.开kāi五wǔ轮lún指zhǐ.诲huì敕chì阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.我wǒ初chū成chénɡ道dào.于yú鹿lù园yuán中zhōnɡ.为wèi阿ā若ruò多duō.五wǔ比bǐ丘qiū等děnɡ.及jí汝rǔ四sì众zhònɡ言yán.一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.不bù成chénɡ菩pú提tí.及jí阿ā罗luó汉hàn.皆jiē由yóu客kè尘chén.烦fán恼nǎo所suǒ误wù.汝rǔ等děnɡ当dānɡ时shí.因yīn何hé开kāi悟wù.今jīn成chénɡ圣shènɡ果ɡuǒ.

时shí憍jiāo陈chén那nà.起qǐ立lì白bái佛fó.我wǒ今jīn长zhǎng老lǎo.于yú大dà众zhònɡ中zhōnɡ.独dú得dé解jiě名mínɡ.因yīn悟wù客kè尘chén.二èr字zì成chénɡ果ɡuǒ.世shì尊zūn.譬pì如rú行xínɡ客kè.投tóu寄jì旅lǚ亭tínɡ.或huò宿sù或huò食shí.宿sù食shí事shì毕bì.俶chù装zhuānɡ前qián途tú.不bù遑huánɡ安ān住zhù.若ruò实shí主zhǔ人rén.自zì无wú攸yōu往wǎnɡ.

如rú是shì思sī惟wéi.不bú住zhù名mínɡ客kè.住zhù名mínɡ主zhǔ人rén.以yǐ不bú住zhù者zhě.名mínɡ为wéi客kè义yì.又yòu如rú新xīn霁jì.清qīnɡ旸yánɡ升shēnɡ天tiān.光ɡuānɡ入rù隙xì中zhōnɡ.发fā明mínɡ空kōnɡ中zhōnɡ.诸zhū有yǒu尘chén相xiànɡ.尘chén质zhì摇yáo动dònɡ.虚xū空kōnɡ寂jì然rán.如rú是shì思sī惟wéi.澄chénɡ寂jì名mínɡ空kōnɡ.摇yáo动dònɡ名mínɡ尘chén.以yǐ摇yáo动dònɡ者zhě.名mínɡ为wéi尘chén义yì.佛fó言yán如rú是shì.

即jí时shí如rú来lái.于yú大dà众zhònɡ中zhōnɡ.屈qū五wǔ轮lún指zhǐ.屈qū已yǐ复fù开kāi.开kāi已yǐ又yòu屈qū.谓wèi阿ā难nán言yán.汝rǔ今jīn何hé见jiàn.阿ā难nán言yán.我wǒ见jiàn如rú来lái.百bǎi宝bǎo轮lún掌zhǎnɡ.众zhònɡ中zhōnɡ开kāi合hé.佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ见jiàn我wǒ手shǒu.众zhònɡ中zhōnɡ开kāi合hé.为wéi是shì我wǒ手shǒu.有yǒu开kāi有yǒu合hé.为wéi复fù汝rǔ见jiàn.有yǒu开kāi有yǒu合hé.

阿ā难nán言yán.世shì尊zūn宝bǎo手shǒu.众zhònɡ中zhōnɡ开kāi合hé.我wǒ见jiàn如rú来lái.手shǒu自zì开kāi合hé.非fēi我wǒ见jiàn性xìnɡ.有yǒu开kāi有yǒu合hé.佛fó言yán.谁shuí动dònɡ谁shuí静jìnɡ.阿ā难nán言yán.佛fó手shǒu不bú住zhù.而ér我wǒ见jiàn性xìnɡ.尚shànɡ无wú有yǒu静jìnɡ.谁shuí为wéi无wú住zhù.佛fó言yán如rú是shì.

如rú来lái于yú是shì.从cónɡ轮lún掌zhǎnɡ中zhōnɡ.飞fēi一yī宝bǎo光ɡuānɡ.在zài阿ā难nán右yòu.即jí时shí阿ā难nán.回huí首shǒu右yòu盼pàn.又yòu放fànɡ一yī光ɡuānɡ.在zài阿ā难nán左zuǒ.阿ā难nán又yòu则zé.回huí首shǒu左zuǒ盼pàn.佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ头tóu今jīn日rì.因yīn何hé摇yáo动dònɡ.

阿ā难nán言yán.我wǒ见jiàn如rú来lái.出chū妙miào宝bǎo光ɡuānɡ.来lái我wǒ左zuǒ右yòu.故ɡù左zuǒ右yòu观ɡuān.头tóu自zì摇yáo动dònɡ.阿ā难nán.汝rǔ盼pàn佛fó光ɡuānɡ.左zuǒ右yòu动dònɡ头tóu.为wéi汝rǔ头tóu动dònɡ.为wéi复fù见jiàn动dònɡ.世shì尊zūn.我wǒ头tóu自zì动dònɡ.而ér我wǒ见jiàn性xìnɡ.尚shànɡ无wú有yǒu止zhǐ.谁shuí为wéi摇yáo动dònɡ.佛fó言yán如rú是shì.

于yú是shì如rú来lái.普pǔ告ɡào大dà众zhònɡ.若ruò复fù众zhònɡ生shēnɡ.以yǐ摇yáo动dònɡ者zhě.名mínɡ之zhī为wéi尘chén.以yǐ不bú住zhù者zhě.名mínɡ之zhī为wéi客kè.汝rǔ观ɡuān阿ā难nán.头tóu自zì动dònɡ摇yáo.见jiàn无wú所suǒ动dònɡ.又yòu汝rǔ观ɡuān我wǒ.手shǒu自zì开kāi合hé.见jiàn无wú舒shū卷juǎn.云yún何hé汝rǔ今jīn.以yǐ动dònɡ为wéi身shēn.以yǐ动dònɡ为wéi境jìnɡ.从cónɡ始shǐ洎jì终zhōnɡ.念niàn念niàn生shēnɡ灭miè.遗yí失shī真zhēn性xìnɡ.颠diān倒dǎo行xínɡ事shì.性xìnɡ心xīn失shī真zhēn.认rèn物wù为wéi己jǐ.轮lún回huí是shì中zhōnɡ.自zì取qǔ流liú转zhuǎn.

首页12345678910尾页

相关文章

猜你喜欢

  • 楞严经原文

  • 楞严经注音

  • 楞严经浅释

版权所有:楞严经讲解网